Reklamační řád

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok a záruka na tovar

Reklamácia tovaru sú riešené v súlade s platným právnym poriadkom.

Na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti Libor Březina sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná lehota je kupujúcemu oznámená v obchodných podmienkach dodávateľa. Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Kupujúci je povinný tovar okamžite prezrieť po jeho obdržaní bez zbytočného odkladu a prípadné zistené vady oznámiť predávajúcemu buď e-mailom na adresu info@vyprodeje.net alebo písomne na adresu Predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním
d) pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO).

Riešenie reklamácií:
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Postup pri reklamácii:
1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne 
2) tovar zašlite ako doporučený balík na vlastné náklady (** nie na dobierku) na našu adresu Inflate s.r.o., U Rybníčku 134, Bludov 789 61,
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode
5). Kupujúci v prípade oprávnenej reklamácie má právo požadovať po dodávateľovi náklady spojené s dopravou. 

** V prípade zaslania reklamovaného tovaru dobierkou si predávajúci vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať a odoslať späť na adresu Kupujúceho na jeho náklady.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote 30 dní od obdržania reklamácie a reklamovaného tovaru. O spôsobe vybavenia reklamácie je predávajúci povinný informovať Kupujúceho neodkladne e-mailom na adresu uvedenú v objednávke tovaru, alebo na poštovú adresu Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci požaduje odoslanie informácií na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii. Reklamačný protokol bude kupujúcemu dodaný písomne alebo elektronicky na jeho adresu bezodkladne.

Reklamácia akvárií:

Zákazníkovi se doporučuje tovar prekontrolovať hneď pri dodaní pred prepravnou službou. Na vadu (poškodenie), ktorá vznikla prepravou a nebola ihneď nahlásená prepravcovi aj predávajúcemu sa reklamácia nevzťahuje.

Pre uplatnenie reklamácie musí byť akvárium umiestnené na akvarijné podložke.

Osoba zodpovedná za vybavovanie reklamácií: Ing.Marie Březinová