Obchodní podmínky

Predávajúci

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodného www.vypredaje.net  spoločnosť Inflate s.r.o., U Rybníčku 134, Bludov 789 61.

Spoločnosť je platcom DPH  CZ01703510.

Osoba zodpovedná za prevádzku: Marie Březinová

Osoba zodpovedná za vybavovanie objednávok: Marie Březinová

Kontaktné údaje: Inflate s.r.o., U Rybníčku 134, Bludov 789 61.

Miesto pre vybavovanie reklamácií, kontakt: U Rybníčku 134, 789 61 Bludov

Lehota na odpoveď: do 48 hod mailom či telefonicky.

Čísla účtu pre bezhotovostné europlatby: Fio Banka 2100427502/8330

IBAN:                 CZ8720100000002100427502

SWIFT:              FIOBCZPPXXX

Kupujúci

Koncový spotrebiteľ - právne vzťahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia zákonom č 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a súvisiacimi predpismi. Podnikateľský subjekt - právne vzťahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia zákonom č 513/1991 Sb. (Obchodný zákonník) a súvisiacimi predpismi. Podnikateľským subjektom sa rozumie každá právnická osoba a tá fyzická osoba, ktorá pri svojom nákupe uvádza na daňovom doklade IČO a / alebo DIČ a / alebo firmu organizácie.

Cena tovaru Doba platnosti ceny a ponúk je 24 hod Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez výslovného upozornenia Kupujúceho. Zmena ceny tovaru v internetovom katalógu nemá vplyv na celkovú hodnotu už prijatej objednávky Kupujúceho. V prípade, že dôjde k zníženiu ceny tovaru objednaného Kupujúcim, má Kupujúci právo na zníženie ceny tovaru v už prijatej a nevybavenej objednávke a to na základe telefonickej alebo emailovej žiadosti Kupujúceho.

Prostriedky komunikácie

Pre účely vzájomnej komunikácie Kupujúceho a Predávajúceho slúži predovšetkým telefón, email. Náklady spojené s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku hradí Kupujúci alebo Predávajúci podľa charakteru použitého komunikačného prostriedku, platných podmienok a sadzobníkov poskytovateľov komunikačného prostriedku. Hovorné od dodávateľa ku kupujúcemu a naopak sa neúčtuje.

Objednávky tovaru

Kupujúci môže objednávať tovar zo sortimentu Predávajúceho osobne, telefonicky, emailom, faxom alebo prostredníctvom internetového obchodu.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena, vybraný spôsob platby za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Prijatá objednávka sa stáva pre obe strany záväznou momentom telefonického či emailového potvrdenia zo strany Predávajúceho. K tomuto potvrdeniu využije Predávajúci kontaktné údaje zadané Kupujúcim pri objednaní tovaru.

V prípade, že Kupujúci urobí objednávku a ak nie je dohodnuté s Predávajúcim inak, platí pre Kupujúceho vždy aktuálna cena uvedená v internetovom katalógu.
Objednávka sa považuje za vybavenú momentom prevzatia tovaru Kupujúcim v mieste k tomu určenom alebo prostredníctvom 3. osoby (prepravca).

Kupujúci môže objednávku upraviť či stornovať len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a kupujúceho, a to za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

 • Postup dodávateľa v prípade, keď nie je schopný dodať tovar (napr. z dôvodu stiahnutia z výroby a i.) je bezodkladne informovať ho - najneskôr do 48h. o tejto okolnosti - ponúknuť mu inú alternatívu a okamžité zaslanie platby späť na účet objednávateľa ak bola vykonaná.
 • Predávajúci má právo objednávku nerealizovať a to i po potvrdení z dôvodov:
  • Bez udania dôvodu.
  • Tovar už nie je možné pre Kupujúceho obstarať z dôvodu ukončenia výroby či dodávok.

Ak objednávateľ neprevezme zásielku tovaru, ktoré si objednal a potvrdil objednávku (písomne, telefonicky) je automaticky povinný uhradiť dodávateľovi náklady vzniknuté dodávkou tovaru tzn. platba za uskutočnenie prepravy!

Zrušenie objednávky tovaru
Kupujúci aj predávajúci môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku kupujúceho  do potvrdenia objednávky predávajúcimPokiaľ zruší objednávku predávajúcispravidla uvedie dôvodprečo nie je možné objednávku potvrdiť.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné na základe telefonátu nebo e-mailom na adresu info@vypredaje.net.

V prípade neskorého stornovania (tzn. zásielka je  vyexpedovaná a je na ceste k zákazníkovi), alebo neprevzatia zásielky od kuriéraje predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody za účelne vynaložené náklady s realizáciou objednávkynajmä náklady spojené s odoslaním objednávky (poštovné, dopravné, balnéapod). Táto suma bude telefonicky či e-mailom oznámená zákazníkoviktorý je povinný ju uhradiť na bežný účet uvedený v sekcii Kontakt najneskôr do 7 pracovných dní od stornovania či neprevzatie tovaruAk tak zákazník do uvedenej lehoty neurobínaskakujú úroky z omeškania vo výške 0,05za deň.

Dodacie lehoty

Záväzná lehota je do 10-tich pracovných dní, Obvyklá dodacia lehota je do 5-tich pracovných dní od potvrdenia objednávky dodávateľom .. (v 90% realizujeme dodávky do 48 hod). Presnú dodaciu lehotu, ak je tovar skladom, alebo predpokladanú dodaciu lehotu, ak tovar nie je na sklade, sa Kupujúci dozvie od Predávajúceho v momente potvrdenia objednávky.

Dodanie tovaru

Dodanie tovaru je možné týmito spôsobmi:

  • osobný odber - U Rybníčku 134, Bludov 789 61 - po telefonickom dohovore 
  • zásielková služba Top Trans
  • vlastné rozvozom e-shopu (po dohode s kupujúcim).
 • Spôsob prevzatia daňového dokladu a záručného listu: spoločne s doručením tovaru
 • Spôsob ďalšej komunikácie s objednávateľom po odoslaní objednávky: telefonicky, písomne, elektronicky, osobnou návštevou viď. Kontakty spoločnosti, Infolinka

Aktuálne možnosti dodania tovaru sú ponúknuté v objednávkovom formulári predávajúceho.

Cena dopravy: 

Cena dopravy je určená váhou objednaného tovaru: 

Ceník přeravy pro SR, platný od 1.5.2020

0-5   kg5-15    kg15 - 30   kg30 - 50   kg50 - 75   kg75 a víceTopTrans

11 EUR

13 EUR 

23 EUR  

31 EUR

39 EUR

87 EURCeny nezahŕňajú poplatok za dobierkové. U PPL 1 EUR u Toptrans 4 Eur

Doručenie balíka:

 • Vodič vás bude v deň doručenia telefonicky kontaktovať, aby s vami dohodol podrobnosti odovzdania, oznámi vám približný čas doručenia, výšku dobierky a ďalšie prípadné náležitosti
 • Zásielku vám štandardne doručíme v rozmedzí 8-18 hodín v pracovné dni (presnú dobu doručenia nemožno ovplyvniť, ale je možné ju upresniť po kontakte s vodičom). V prípade nezastihnutia vám zanecháme oznámenie a balík sa pokúsime doručiť ešte raz nasledujúci pracovný deň
 • Hmotnosť balíka nie je obmedzená
 • Zásielku vám doručíme nasledujúci pracovný deň po jej prevzatí od odosielateľa

Prevzatie tovaru

Odporúčame prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, spíšte za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechajte si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Podpísaním prepravného listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodený. Preto radšej pred podpisom starostlivo skontrolujte obal au spotrebičov balených do igelitovej fólie i samotnej tovaru.

Objednáva Ak zákazník tovar cez internet s následným osobným odberom, potvrdzuje predávajúci len to, že tovar je, či bude v dohodnutom termíne, pre kupujúceho v prevádzke rezervovaný. Kupujúci má právo si tovar v prevádzke predávajúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.

V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke predávajúceho sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru kupujúcim, týmto okamžikom tiež prechádzajú kompletné vlastnícke práva k tovaru na kupujúceho.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku.
Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Reklamácia akvaristiky:

Zákazníkovi sa doporúča tovar prekontrolovať hneď pri dodaní pred prepravnou službou. Pokiaľ je zistené poškodenie spíše s prepravnou službou zápis o škode. Na vadu (poškodenie), ktorá vznikla prepravou a nebola ihneď nahlásená prepravcovi aj predávajúcemu sa reklamácia nevzťahuje.

Platobné podmienky

Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľa
dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby bezhotovostným prevodom podľa vybraného spôsobu objednávateľa v objednávacom formulári poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje Zaplatenie zloženkou zloženkou.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku.
Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Tovar zostáva majetkom Predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru.

Odstúpenie od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku ( v internetovom obchode ) , má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru ( v prípade , že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí , plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru ) . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete .

V prípade , že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní , kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie , že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky , dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí .

V prípade , že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy , vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho ( okrem čiastky predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúci zvoleného spôsobu dodania tovaru , ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim ) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim , a to rovnakým spôsobom , akým je predávajúci od kupujúceho prijal , ak kupujúci neurčí inak . Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom , ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady . Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy , predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr , ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže , že tovar predávajúcemu odoslal .

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru . Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia , musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko , čo na základe kúpnej zmluvy získal . Ak to už nie je dobre možné ( napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný ) , musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho , čo už nemôže byť vydané . Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne , môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu . Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať . Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu .

Na kúpnu cenu , ktorá má byť kupujúcemu vrátená , môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru .

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy :

 • na poskytovanie služieb , ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia ,
 • na dodávku tovaru alebo služieb , ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho ,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar , ktorý podlieha rýchlej skaze , opotrebovaniu alebo zastaraniu ,

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť , že ak sú s tovarom poskytované darčeky , je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou , že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods 7 občianskeho zákonníka , darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky . V prípade , že tieto nebudú vrátené späť , budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho .

V prípade , že kupujúci je podnikateľ , uplatní sa ustanovenie § 436 a nasl . obchodného zákonníka - zákonné dôvody odstúpenia od zmluvy . Kupujúcemu môže byť ponúknutá dohoda o ukončení kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru a aktuálnej cene vráteného tovaru . Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim .

 Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom " vypredané " alebo " nie je skladom " v prípade , že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje . Predávajúci zákazníka o tejto situácii informovať . Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená , budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet .

 Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Ako postupovať , keď zakúpený tovar pre vás nie je to pravé a chcete ho vrátiť v zákonnej 14 dňovej lehote ?

V prípade , že ste spotrebiteľ , máte podľa § 1829 Občianskeho zákonníka ( zákon č 89 / 2012 Zb . ) Právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu , a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru . Nárok máte aj v prípade , že objednávku urobíte po internete s osobným odberom .

V prípade , že nie ste spotrebiteľ , teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti ( o čom rozhoduje uvedenia IČO na nákupnom doklade ) , právo na odstúpenie vám nevzniká , pretože zákon túto možnosť neuvádza .

Tovar zašlite na adresu : Inflate sro , U rybníčku 134 , Bludov 789 61 spolu s vyplneným reklamačným protokolom a kópiou faktúry .

Vrátený tovar prosíme dobre zabaľte , aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy .

Prosíme , uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu , predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu .

Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr , najneskôr do 14 dní od dní od odstúpenia od zmluvy , nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie ( prípadne ako preukážete , že vrátený tovar nám už bol odoslaný ) . Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho .

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní , nie pracovných , a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom ( napr. prevezme Ak si zákazník tovar v piatok , čas pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane ) .

Vrátenie peňazí:

Peniaze sú vrátené prostredníctvom bankového prevodu, preto je v žiadosti pre odstúpenie od zmluvy nutné vždy uviesť číslo bankového účtu, na ktorý si prajete prostriedky vrátiť. Žiadosť o odstúpenie od zmluvy s číslom bankového účtu musí byť zaslaná Predávajúcemu vždy písomnou formou, musí obsahovať číslo objednávky, typ výrobku a kontaktné údaje o Kupujúcom. Predávajúci sa zaväzuje zaslať čiastku späť okamžite - tzn. najneskôr do 14 pracovných dní po obdržaní žiadosti o odstúpení od zmluvy, ktorá má všetky uvedené náležitosti.

Ochrana osobných dát

 • Všetky osobné údaje sú uchované v súlade s platnými zákonmi ČR.zejména so zákonom o ochrane osobných údajov č 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.
 • Osobné údaje nie sú predávané žiadnej tretej strane mimo zmluvných prepravcov, ktorým sú odovzdané informácie len v rozsahu potrebnom k beproblémovému doručenie zásielok a prípadne finančné inštitúcie poskytujúce splátkový predaj, a to len vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné pre doručenie tovaru klientovi.
 • Údaje o nákupoch a správaní zákazníkov budú využité len pre zákonné potreby prevádzkovateľa serveru.
 • Všetky dáta sú zabezpečené proti zneužitiu a sú umiestnené na serveroch spoločnosti, ktoré nie sú zároveň využívané žiadnym iným subjektem.Na priania zákazníka prevádzkovateľ vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová iba údaje pre potreby účtovníctva, tj podľa zákona č 563/1991 Zb.
 • Zmena uložených osobných dát je možná po prihlásení Kupujúceho do užívateľskej sekcie alebo na základe telefonického alebo emailového vyžiadania Kupujúceho u Prodávajícího.Veškerá uložené osobné údaje Kupujúceho možno na telefonické alebo emailové vyžiadanie zmazať z databázy.

Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Túto zmenu a jej účinnosť Predávajúci vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach či iným vhodným spôsobom, pričom sú pre dodávateľa a objednávateľa záväzné ustanovenia v čase uskutočnenia objednávky. Dodávateľ má povinnosť je spotrebiteľovi sprístupniť.
 • Kupujúci môže uplatniť podľa Občianskeho zákonníka § 616 rozpor s kúpnou zmluvou a podľa zákona na ochranu spotrebiteľa § 13.
 • Všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačný poriadok nie sú v rozpore so zákonmi CRA riadi sa nimi.

Zodpovednosť za informácie

 • Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za vecné a technické nepresnosti, či chyby.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Prevádzkovateľ nenesie voči iným subjektom zodpovednosť za priame i nepriame následky škôd, vzniknuté použitím informácií získaných prostredníctvom prevádzkovaného servera.
 • Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.